• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  اداره امور مالی و ذیحسابی

  رئیس اداره: صدیقه حسینی
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
  سابقه خدمت: بيش از 17 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732223131.5

   

  شرح وظايف اداره امور مالی و ذیحسابی

  • اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل‌هاي مربوطه .
  • پرداخت هزينه هاي پرسنلي –عملياتي –تملك دارايي سرمايه‌اي در چارچوب اعتبار مصوب وطرحها پروژه‌ها.
  • پرداخت وجه‌هزينه‌ها وتنظيم اسناد و ليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري .
  • ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز .
  • درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها.
  • واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات وموافقت با نصب عامل وامين اموال ونظارت بر تكاليف آنها.
  • صدور در خواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه‌اي وتملك دارايي سرمايه‌اي.
  • كنترل ومراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول وواريز مانده نقدي .
  • افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز از طريق نمايندگي خزانه در استان.
  • رسيدگي به اسناد ومدارك هزينه ثبت ونگهداري حسابهاي درآمد وهزينه وتنظيم حساب ماهانه وارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر.
  • تامين اعتبار وپرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات.
  • انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه.
  • انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط.
  • نگهداري حساب هر يك از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهاي مربوطه .
  • نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن .
  • تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل ونظارت بر آن طبق قانون .
  • شركت در امور مربوط به مناقصه –مزايده وترك تشريفات مناقصه ومزايده با رعايت مقررات.
  • بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط وبرگزاري مناقصه طبق قوانين ومقررات – اجراي قرارهاي صادره ازسوي ديوان محاسبا ت كشور وساير محاكم قضائي.
  • اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي.
  • ساير امور محوله قانوني .
  استان گلستان بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري علي آباد كتول مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نظام مهندسي ساختمان هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها