• آخرین بروزرسانی :

  نظرسنجی

  تامین عکس و نقشه پایه

  شرح خدمت
  تهيه و تامين نقشه پايه براي تهيه انواع طرح‌هاي توسعه و عمران يك نياز اوليه است. لذا قبل از آغاز تهيه هر نوع طرح توسعه و عمران، بايستي نقشه پايه در اختيار مشاوران قرار داده شود. اين وظيفه در حوزه شهرسازي و معماري بصورت متمركز توسط حوزه انجام مي‌شود و قبل از پايان افق طرح‌هاي توسعه وعمران، پيش بيني تهيه عكس و نقشه به روز و به هنگام براي بازنگري طرح انجام مي‌شود.
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  اين فرآيند به دليل نداشتن ارباب رجوع ، گردش كار و زمانبندي خدمت ندارد
  قوانين و مقررات خدمت
  تفاهم نامه با سازمان‌هاي تهيه كننده عكس و نقشه در كشور
  هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان
  پيگيري کد رهگيري
  نیاز به کد رهگیری ندارد

  تهیه طرح های تفصیلی شهری

  شرح خدمت
  طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر، موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  اين فرآيند به دليل نداشتن ارباب رجوع ، گردش كار و زمانبندي خدمت ندارد
  قوانين و مقررات خدمت
  تبادل موافقتنامه و تامین اعتبار و انعقاد قرارداد اداره کل راه و شهرسازی استانها با مهندسان مشاور
  دریافت فایل
  هزينه ارائه خدمت
  ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  دریافت فایل ورد از دستگاه اجرایی- فرم پیش نویس موافقتنامه
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استا
  پيگيري کد رهگيري
  رهگیری ندارد

  تهیه طرح های توسعه عمران جامع شهری

  شرح خدمت
  طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  اين فرآيند به دليل نداشتن ارباب رجوع ، گردش كار و زمانبندي خدمت ندارد
  قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان
  پيگيري کد رهگيري
  کد رهگیری ندارد

  تهیه طرح های توسعه عمران جامع ناحیه

  شرح خدمت
  اين طرح در اجراي وظايف محول شده در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن - مصوي 1353- و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ه مورخ 5/11/1373 هيات وزيران، به منظور تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان شهرها و روستاها در يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگي‌هاي طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهيه مي‌شود.
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  اين فرآيند به دليل نداشتن ارباب رجوع ، گردش كار و زمانبندي خدمت ندارد
  قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان
  پيگيري کد رهگيري
  کد رهگیری ندارد

  تهیه طرح های طراحی شهری

  شرح خدمت
  طراحی شهري هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ریزی شهری، معماری و منظر سازی، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سر و کار دارد. اين نوع طرح‌ها در مقياس جزئي‌تر از طرح‌هاي تفصيلي و براي بخشي از يك شهر تهيه مي‌شود
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
  دارد
  هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان
  پيگيري کد رهگيري
  کد رهگیری ندارد

  تهیه طرح های کالبدی منطقه ای

  شرح خدمت
  با هدف مكانيابي براي گسترش آينده شهرهاي موجود و ايجاد شهرها و شهرك‌هاي جديد،‌ پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل و مديريت سرزمين و امر خدمت رساني به مردم و پيشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در كاربري‌هاي مجاز زمين‌هاي سراسر كشور
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان
  پيگيري کد رهگيري
  کد رهگیری ندارد

  تهیه طرح های مجموعه شهری

  شرح خدمت
  طرح‌هاي مجموعه شهري بر اساس مصوبه شماره 9860/ت 15311/ه مورخ 13/8/1374 هيات وزيران براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي اطراف آنها تهيه مي‌شود.
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  اين فرآيند به دليل نداشتن ارباب رجوع ، گردش كار و زمانبندي خدمت ندار
  قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان
  پيگيري کد رهگيري
  کد رهگیری ندارد

  تهیه و به روز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران

  شرح خدمت
  طرح‌هاي توسعه و عمران در مقياس‌هاي مختلف تهيه مي‌شوند و برخي سند بالادست براي برخي ديگر به حساب مي‌آيند. براي مديريت بهتر و مناسب‌تر اين طرح‌ها، «پايگاه اطلاعات مكاني طرح‌هاي توسعه و عمران» در حوزه معاونت شهرسازي و معماري پيش بيني و تهيه شده است. هدف اين پايگاه تجميع اطلاعات مكاني و توصيفي انواع طرح‌هاي توسعه و عمران مي‌باشد.
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  اين فرآيند به دليل نداشتن ارباب رجوع ، گردش كار و زمانبندي خدمت ندارد
  قوانين و مقررات خدمت
  قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت معماري و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان
  پيگيري کد رهگيري
  کد رهگیری ندارد

  نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

  شرح خدمت
  اعمال نظارت بر ساخت و سازهای کشور موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مديريت مسكن و ساختمان اداره كل راه وشهرسازي استان
  لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  نیاز به کد رهگیری ندارد

  برگزاری آزمون ورود به حرفه

  شرح خدمت
  برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  هزينه آزمون بصورت الكترونيكي پرداخت مي شود
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور
  لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

  شرح خدمت
  صدور دستورالعملها و بخش نامه ها و روند اجراي آموزش هاي تخصصي دست اندركاران ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  ندارد
  قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  ندارد
  پيگيري کد رهگيري
  نیاز به کد پیگیری ندارد

  نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان

  شرح خدمت
  نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان­ها
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت
  ندارد
  قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  این خدمت هزینه ای ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  نیاز به فرم ندارد
  مدارک و مستندات مورد نياز
  نیاز به فرم ندارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري
  مراجعه به مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان
  پيگيري کد رهگيري
  کد رهگیری ندارد

  تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

  شرح خدمت
  تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان(وفق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی جهت تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی رشته های هفتگانه ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  ندارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن وساختمان( شخص حقیقی)مهندسی، کاردانی و تجربی

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) بمنظور انجام خدمات مدیریت و تولید و عرضه مسکن و ساختمان با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
  دارد
  هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان( شخص حقیقی) مهندسی ، کاردانی ، تجربی

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) بمنظور انجام خدمات اجرای ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت
  دارد
  هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز
  دارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی( صدور، تمدید، ارتقاء، و انتقال)

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت ارائه خدمات مهندسی در صنعت ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخصی حقیقی( صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت ارائه خدمات مهندسی در صنعت ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی( شخص حقوقی)

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی) جهت ارائه خدمات مهندسی در صنعت ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان( شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی ، تجربی

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) بمنظور انجام خدمات مدیریت و تولید و عرضه مسکن و ساختمان با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان( شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی ، تجربی

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) بمنظور انجام خدمات اجرای ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز
  دارد
  رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی" تبصره 4 ماده 11"

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11" جهت طراحی و نظارت پروژه های غیر دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی"طراح و ناظر"

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر" بمنظور ارائه خدمات طراحی ساختمانها و نظارت ساختمانها
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی( شخص حقوقی)

  شرح خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل و بازرسی(شخص حقوقی) بمنظور ارتقای کیفیت ساختمان از طریق کنترل اجرای مقررات ملی ساختمان
  شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندي ارائه خدمت قوانين و مقررات خدمت هزينه ارائه خدمت
  دارد
  فرم هاي مورد نياز ارائه خدمت
  فرم هاي ثبت نام بصورت الكترونيكي تكميل مي شود
  مدارک و مستندات مورد نياز رويه ارائه شکايت و پيگيري لينک سامانه مربوط به خدمت (درخواست و ارائه خدمت) پيگيري کد رهگيري
  دارد
  مسئول اصلی ارائه خدمت

  سعيد باقري راد

  کارشناس اداره نظام مهندسی

  32248721

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها