• آخرین بروزرسانی :

  مدیریت املاک و حقوقی

   

   سرپرست: محمود تيموري
  مدرك تحصيلي: كارشناسي در رشته عمران و كارشناسي ارشد معماري
  سابقه خدمت: حدود 20 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- خيابان ملاقاتي - جنب انبار مينو- ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732248725/نمابر: 01732248723

   

   شرح وظايف مديريت املاك و حقوقي

  1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله
  2- راهبري امر ارزيابي و برآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي شود براساس قانون و آئين نامه اجرايي مربوطه
  3- كنترل امر جمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليت ها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مديركل استان
  4- نظارت بر ايجاد و به روز رساني بانك اطلاعات زمين در استان
  5- برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليت هاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليت هاي انجام شده بر روي زمين هاي شهري در سطح استان
  6- نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان
  7- نظارت بر امر شناسايي، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمبن
  8- شركت در كميته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان
  9- تهيه برنامه هاي اجرايي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به مدير كل استان
  10- راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون زمين شهري
  11- راهبري امر ارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راه ها و پرداخت بهاي آنها
  اداره املاك و بانك زمين
  1- انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي
  2- انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور
  3- انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك
  4- انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط
  5- تهيه استعلامات ثبتي موردنياز و پاسخ به سوالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي موردنظر
  6- اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت درآمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان
  7- بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط
  8- پيگيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه
  9- پيگيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاه هاي مشمول
  10- پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 و ابلاغ نظريه كميسيون ذيربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت
  11 - اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين موردنياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان
  12- افراز ، تجميع ، تفكيك و انجام ساير تشريفات ثبتي موردنياز املاك ملكي
  13- تشخيص و تعيين قيمت و پيگيري تامين اعتبار و پرداخت بهاي املاك مورد خريداري
  14- تعامل و همكاري و مكاتبه با سازمان هاي بازرسي و نظارتي در بخش مربوط به املاك
  15- طبقه بندي و بايگاني اسناد و مدارك املاك دولتي و مستندات مربوطه
  16- پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي، ثبت اسناد و املاك ، شهرداري ها ، دفاتر اسناد رسمي و ...
  17- تجميع و تفكيك اراضي تملكي و تمليكي اداره كل و خريد توافقي
  18- انجام امور مرتبط با استعلام فرم " ج " و ورود اطلاعات و به روز رساني سيستم اطلاعات
  19- تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12
  20- تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان
  21- تهيه آلبوم هاي موقعيت املاك و اراضي ملكي دولت
  اداره شناسايي و حفاظت از اراضي
  1- شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك
  2- شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل
  3- استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده
  4- استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها
  5- انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت
  6- استخراج و تعيين زمين هايي كه نياز به حفاظت دارند
  7- انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت
  8- انتخاب موسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد
  9- تامين اعتبار نگهداري از اراضي
  10- نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي
  12- بررسي و تعيين تكليف اراضي غيرقابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري
  13- همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين با اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .
  13-پيگيري و انجام ساير امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي
  اداره حقوقي ، ارزيابي خسارات و واگذاري
  1- طر ح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه
  2- تنظيم برنامه كار وكلا دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهارنامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف قائم مقام وزير و مديركل استان در موارد ضروري و پاسخگوئي به آنها
  3- بررسي و اظهارنظر و پاسخگوئي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از ساير واحدهاي اداره كل و استان
  4- بررسي و اظهارنظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تائيد مسئولان ذيربط
  5- اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانت نامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستور آزاد كردن ضمانت نامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده
  6- پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور و تنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور
  7- پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان و شهرهاي مربوطه
  8- رسيدي و اظهارنظر نسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي و قضايي در وصول مطالبات ريالي و ايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل
  9- انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياست هاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از :
  - تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري
  - تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده
  - امور مربوط به ارزيابي و قيمت گذاري اراضي ، تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري هاي قبلي و پاسخگويي به استعلامات مرتبط با آن
  - پاسخگويي به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با واگذاري اراضي
  - بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حدنصاب مقرر در قانون و مالكيتي كه زمين آنان موات تشخيص شده است
  - پاسخگويي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با واگذاري
  10- انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني
  12- انجام امور مربوط به فروش نقدي و اقساطي اراضي و واحدهاي مسكوني
  13- انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين و مقررات ذيربط با همكاري ساير بخش هاي مرتبط
  14- درخواست ارجاع امر كارشناسي تعيين قيمت اراضي و واحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قوانين نظام مهندسي و كنترل ساختمان
  15- تهيه مشخصات كليه اراضي واگذار يا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين
  16- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه
  17- بازرسي موارد تصرفات غيرقانوني در اراضي در اختيار اداره كل و انجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف
  19- پيگيري خلع يد و رفع تصرف از اراضي و املاك مورد تصرف غيرقانوني و غير مجا اشخاص حقيقي و حقوقي
  20- اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني، ثبتي و اداري و وصول وجود مربوط و واريز به حساب خزانه
  21- ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف مي گردند
  22- بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي
  23- تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع مسئولين ذيربط

   

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها