• آخرین بروزرسانی :

  مدیریت فنی و اجرايي

  سرپرست : فرشته خليل زاده
  مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد معماري
  سابقه خدمت: حدود 14سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732228126

   

  شرح وظايف مديريت فني و اجرايي

  1- نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرائي منطبق با سياست هاي ابلاغي
  2- نظارت بر امر نيازهاي سازمان هاي دولتي مستقر در استان به ساختمان هاي اداري، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
  3- نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفت هاي فيزيكي و پرداخت ها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
  4- انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مديركل استان جهت اتخاذ تصميم
  5- نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرح هاي بخش
  6- شركت در كميسيون ها، كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه
  7- نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
  8- همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني واجرايي
  9- نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرائي در استان
  10- همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله
  اداره فني و مهندسي
  1- برنامه ريزي فعاليت هاي محوله و تدوين آنها براساس سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي و باتوجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان
  2- برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرح هاي ملي و استاني در چارچوب برنامه هاي كلي مصوب و تنظيم گزارش هاي لازم
  3- بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ضوابط مقرر، تاييد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه براساس روش هاي تعيين شده
  4- بررسي فني طرح هاي تهيه شده توسط مشاوران، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتاً تائيد آنها در محدوده اختيارات مصوب
  5- فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استانداردها، الگوها و نمونه هاي ابلاغ شده
  6- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
  7- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه هاي ملي و استاني در طول مدت اجرا
  8- حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي در آرشيو فني
  9- همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرائي نمونه و نظارت بر اجراي آنها
  10-ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نياز طرح ها
  اداره پيمان و رسيدگي
  1- جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه
  2- بررسي طرح هاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط
  3- صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندي شده
  4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز
  5- بررسي و تاييد صورت وضعيت، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمان ها و در صورت لزوم اظهارنظر پيرامون آنها
  6- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
  7- رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها
  8- ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت
  9- اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط
  10 – رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات
  11 – تهيه آمار و گزارش هاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمان هاي منعقده در سطح استان
  12 – حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني
  اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي
  1- ايجاد و به روز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان
  2- نظارت بر چگونگي اجراي طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرح ها و پروژه ها
  3- انجام بررسي هاي كارشناسي در مورد تقاضاهاي دستگاه هاي دولتي و عمومي جهت تخريب ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي
  4- بررسي مستمر نيازهاي سازمان هاي دولتي استان به ساختمان هاي اداري، تخصصي، عمومي
  5- بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي براساس نيازمندي هاي اقليم و منطقه
  6- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي استان
  7- نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
  8- انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها
  9- پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها براساس فرم هاي مربوطه
  10-رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت
  11-شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
  12-بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي
  13-تهيه گزارش هاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط

   

   

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها