• آخرین بروزرسانی :

  مدیریت ساخت و توسعه راه ها

   

  مدير: علي اكبر شاهيني
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد عمران
  سابقه خدمت: بيش از 25 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732225594

   

  شرح وظايف مديريت ساخت و توسعه راه ها


  1- برنامه ريزي، تهيه خط مشي، ساختمان و توسعه راه هاي اصلي، فرعي منطقه اي و روستائي با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان باتوجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي
  2- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راه هاي فرعي و روستايي
  3- مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راه ها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن
  4- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها
  5- نظارت بر تهيه واجراي طرح هاي راهسازي استان
  6- ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني
  7- بررسي درخواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثير آن به منظور پرداخت
  8- كنترل و تاييد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط
  9- ارزشيابي و تاييد كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت
  10 – تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران (راساً يا از طريق مهندسان مشاور) و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت، قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي
  11 – تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راه هاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط
  12 – تائيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
  13 – پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره
  14 – پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان
  15 – بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي
  16- مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي كشور
  17- بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه
  18- بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني
  19- بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پل ها و ابنيه فني نظارت بر طرح هاي روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده
  اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي
  1- نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راه هاي اصلي و فرعي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي
  2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
  3- رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
  4- اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
  5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها
  6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
  7- رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
  8- اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مديريت ساخت و توسعه راه ها
  9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .
  10- تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي
  11- مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط
  12-انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي و اجرايي براي پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني
  13-تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم
  14-انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي
  15-نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زيرسازي و روسازي جاده ها .
  اداره نظارت بر ساخت راه هاي روستائي
  1- نظارت بر اجراي پروژ هاي راهسازي و بهسازي راه هاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .
  2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
  3- رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
  4- اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
  5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها
  6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
  7- رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
  8- اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مافوق
  9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا
  اداره فني و امور مهندسان مشاور
  1- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور
  2- جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور
  3- بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق
  4- تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها
  5- بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها
  6- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور
  اداره پيمان و رسيدگي
  1- بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنا مه ها و دستورالعمل ها
  2- انتخاب و دعوت پيمانكاران ذيصلاح و برگزاري تشريفات مناقصه
  3- انجام مراحل انعقاد قرارداد با پيمانكاران با رعايت موازين قانوني و دستورالعمل هاي ابلاغي
  4- رسيدگي و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت هاي موقت و قطعي و تاخير پيمانكاران طبق ضوابط
  5- رسيدگي به اختلاف و ادعاي پيمانكاران و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امورحقوقي
  6- كنترل صورت وضعيت ها و صورت مجالس و مطابقت آن با عمليات اجرائي طبق ضوابط
  7- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون


   

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها