• آخرین بروزرسانی :

  مدیریت معماری و شهرسازی

  مدير: عيسي مهري
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد شهرسازي
  سابقه خدمت: بيش از 15 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732221001

   شرح وظايف مديريت شهرسازي و معماري


  1- راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري(مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرح هاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرح هاي شهري
  2- راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرح هاي تفصيلي، طرح هاي معماري و طراحي شهري، طرح هاي ويژه، شهرك ها و شهرهاي جديد
  3- راهبري و نظارت براجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
  4- راهبري دبيرخانه هاي كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان
  5- راهبري و نظارت بر طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي
  6- نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي، طرح هاي ويژه، طراحي شهري و معماري و طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
  7- شركت در كميسيون ها، كميته ها، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه
  8- راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
  9- همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري
  10- راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري در استان
  11- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله
  اداره معماري و طراحي شهري
  1- مستندسازي آثار معماري و شهرسازي بومي و هنرهاي وابسته
  2- ترويج، تقويت و ارتقاء اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي، ايراني (بومي) از طرق زير:
  الف- انتشار كتب
  ب- حمايت از پيشكسوتان و حرفه مندان
  ج- تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم در اين زمينه
  د- شناخت و پاسداري از هويت و معماري كالبدي شهرها
  3- نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب آئين نامه ها، دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط و مقررات سيما و منظر شهري و رعايت اصول شهرسازي ايران- اسلامي
  4- همكاري در امور بررسي و تنظيم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مربتط با وظايف مربوطه
  5- تشكيل كميسيون هاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني (بومي) در طرح هاي معماري و طراحي شهري استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد
  6- بررسي و تأييد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل
  7- تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي
  8- نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط ومقررت شهرسازي و معماري بويژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمي-حركتي و الگوسازي طرح هاي يادشده با همكاري مديريت شهري و سازمان هاي ذيربط محلي
  9- تنظيم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهيه طرح هاي طراحي شهري و معماري و همچنين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
  10-تشكيل كميته اي به منظور بررسي نيازها و كمبودهاي موجود در قوانين و مقررات و اتخاد تصميم براي اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماري و شهرسازي استان
  11-تشكيل منظيم جلسات كميته سيما و منظر شهري و ارائه گزارش به دفتر معماري و طراحي شهري معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي
  12-شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذيربط
  13-انجام طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان
  14-مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:
  الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح ملي
  ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
  15-برگزاري مسابقات معماري و طراحي شهري، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هماهنگي ستاد وزارتخانه
  16-تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياست هاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالابردن كيفيت وكميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد
  17-همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارش هاي فني لازم به مديركل
  18-هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف
  19-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله
  20-تدوين و ارسال گزارش هاي سالانه به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي
  اداره نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران شهري
  1- كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماي ايران) قوانين مربوطه و طرح هاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط ومقررات مزبور در مورد انها الزامي است
  2- نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرح هاي تفصيلي شهري توسط شهرداري ها و ساير سازمان هاي ذيربط
  3- نظارت بر فعاليت هاي شهرسازي و معماري بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي و معماري
  4- نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرح هاي ويژه، طرح هاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرح هاي بالادست
  5- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  6- نظارت بر روند پاسخ به استعلام ها در طول تهيه طرح هاي توسعه وعمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرح هاي ويژه وتفصيلي شهرها و غيره
  7- نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين، ضوابط و مقررات موضوعه
  8- نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهرهاي جديد، شهرك ها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي استان و كميسيون ماده 5 استان ها به منظور بررسي وتصويب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي
  9- مشاركت و همكاري نزديك با دستگاه هاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان
  10-همكاري در بررسي و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف مديريت
  11-ارشاد و راهنمايي دستگاه هاي ذيربط در اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها
  12-همكاري در تنظيم قراردادها به منظور تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرح هاي ويژه
  13-شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه براساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظايف تعيين گرديده است.
  14-همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكان يابي و تهيه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرح هاي توسعه و عمران مصوب
  15-مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:
  الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي
  ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
  16-همكاري در تهيه شرح خدمات طرح هاي ويژه و مرتبط
  17-همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياست هاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي وارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
  18-نظارت بر نحوه اجراي باغستان ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري
  19-نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه هاي استاني
  20-ارائه گزارش هاي دوره اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي درخصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته
  21-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله
  اداره طرح هاي كالبدي
  1- پيگيري و تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري
  2- نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران ناحيه اي، مجموعه هاي شهري، جامع، تفصيلي، شهرها و شهرك ها و طرح هاي ويژه
  3- انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان هاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرح هاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياست هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  4- نظارت بر امر بروزآوري طرح هاي ناحيه اي و مجموعه هاي شهري و جامع طبق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  5- اعلام نظر نسبت به درخواست هاي ستاد وزارتخانه درخصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري
  6- هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف
  7- تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و همچنين برنامه هاي سالانه براي طرح هاي توسعه و عمران (ناحيه اي و مجموعه هاي شهري) و ساير طرح هاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي شوند
  8- نظارت بر تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري
  9- همكاري و هماهنگي با كارگروه هاي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرح هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياست هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  10-همكاري با مديريت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرح هاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده
  11-مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه
  12- نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرح هاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح ها به منظور بالابردن كيفيت تهيه طرح ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري
  13- تعيين اساس طرح هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت هاي اساسي تصميمات كميسيون هاي ماده 5 به هنگام تهيه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  14-نظارت و كنترل برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده ها و حريم هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط
  15- اجرايي نمودن راهبردها و سياست هاي بخش زمين، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران كشور
  16-نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرح هاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه
  17-همكاري با استانداري و بنيادمسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرح هاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها
  18-همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها، طرح هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح
  19-تشكيل كميته هاي تخصصي و مشورتي در زمينه هاي مرتبط با وظايف اداره كل
  20-شركت در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بنا بر وظايف مرتبط
  21-انتشار كتب، مقالات، جزوات راهنما در ارتباط با طرح هاي مرتبط با وظايف
  22-ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمي و پژوهشي
  23-همكاري در برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي
  دبيرخانه كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي
  1- بررسي واظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع
  2- اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/78 هيئت وزيران) و همچنين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه
  3- انجام امور دبيرخانه اي بررسي، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان
  4- انجام امور دبيرخانه اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان
  5- فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مشاركت هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها، چاپ خبرنامه، بولتن و بروشور
  6- پيگيبري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري براساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط ارائه به مبادي ذيربط
  7- تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري
  8- همكاري در تهيه اطلاعا، اسناد و مدارك موردنياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد
  9- شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است
  10- مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:
  الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي
  ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
  11- مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي براساس مصوبات كميسيون
  12-مديريت پايگاه اطلاعاتي و بايگاني فني طرحهاي شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها
  13-بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GIS در اجراي وظايف
  14-به روز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري، جامع و تفصيلي شهري، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج به عمل آورده خواهد شد وانعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود
  15-تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تأمين مي شود براساس ضوابط و مقررات
  16-تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
  17- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله، بويژه در زمينه هاي:
  - ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي
  - تهيه و عقد قرارداد نقشه هاي پايه

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري علي آباد كتول مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها