• آخرین بروزرسانی :

  مدیریت توسعه و مدیریت منابع

   مدير: محمد علي جلالي
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت دولتي
  سابقه خدمت: بيش از 29 سال
  آدرس: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
  تلفن: 01732241451

   

  شرح وظايف مديريت توسعه منابع

  1- سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله
  2- نظارت بر گردش كار كليه فعاليت هاي اداري، ساختاري، رفاهي مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به قائم مقام وزير و مديركل استان
  3- سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني مورد نياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني
  4- نظارت بر فعاليت هاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارش هاي لازم به قائم مقام وزير و مديركل استان و حوزه ستادي وزارتخانه
  5- نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روش هاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد
  6- نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني، مالي ، اطلاعاتي ...
  7- نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني، مالي و ... به ساير قسمت ها از طريق واحدهاي زير مجموعه
  8- نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قطعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط
  9- نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي
  10- نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل
  11- نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط
  12- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط
  13- كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان
  14- برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله
  15- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه
  16- برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان
  17- شركت در كميسيون ها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه
  اداره توسعه منابع انساني و تحول اداري
  1- همكاري با حوزه ستادي در امر بررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري
  2- ارائه پيشنهادات لازم درخصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غير ضرور
  3- انجام اقدامات لازم نسبت به قوانين، آئين نامه ها، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه
  4- اجراي طرح جامع برنامه ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه
  5- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روش هاي انجام كار و اصلاح روش هاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره وري، كارآيي، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد
  6- اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها
  7- كنترل فرم هاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي و درصورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع
  8- پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روش هاي نوين
  9- اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم در نظام اداري كشور
  10- اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع
  11- اجراي مصوبات و بخشنامه هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده است
  12- اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي ، اطلاعاتي و ...
  13- اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت
  14- بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارت هاي مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركز نوسازي و تحول اداري
  15- اجراي آزمون هاي تخصصي و استخدامي و ارائه گزارش هاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه
  16- بررسي، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمندي هاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب
  17- انجام كليه امور كارگزيني اداره كل با رعايت قوانين ، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف و اختيارات تفويض شده
  18- پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحدهاي مختلف و اقدام به منظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب
  19- ايجاد و به روز رساني بانك اطلاعات و آمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني
  20- اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه
  21- اداره امور تلفنخانه اداره كل
  22- پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير به منظور جلوگيري از وقوع حريم و ساير سوانح
  23- انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين و مقررات
  24- واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت برحسن اجراي آنها از قبيل آبدارخانه ، نظافت ، تهويه ، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركت هاي طرف قرارداد
  25- نظارت بر امر نگهداري ساختمان ها ، تاسيسات و تجهيزات اداره كل
  26- نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه اداره كل
  27- نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف
  28- نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارش هاي لازم
  29- نظارت بر امور تحريرات و انجام امور دبيرخانه اي اداره كل
  اداره امور مالي و ذيحسابي
  1- اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل هاي مربوطه
  2- پرداخت هزينه هاي پرسنلي – عملياتي – تملك دارايي سرمايه اي در چارچوب اعتبار مصوب و طرح ها و پروژه ها
  3- پرداخت وجه هزينه ها و تنظيم اسناد و ليست هاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري
  4- ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز
  5- درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداخت ها
  6- واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات و موافقت با نصب عامل و امين اموال و نظارت بر تكاليف آنها
  7- صدور درخواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي
  8- كنترل و مراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول و واريز مانده نقدي
  9- افتتاح حساب هاي بانكي مورد نياز از طريق نمايندگي خزانه در استان
  10- رسيدگي به اسناد و مدارك هزينه ثبت و نگهداري حساب هاي درآمد و هزينه و تنظيم حساب ماهانه و ارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر
  11- تامين اعتبار و پرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات
  12- انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه
  13- انجام امور مربوط به دريافت ها و پرداخت ها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط
  14- نگهداري حساب هريك از طرح ها و پروژه ها طبق دستورالعمل هاي مربوطه
  15- نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن
  16- تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل و نظارت بر آن طبق قانون
  17- شركت در امور مربوط به مناقصه – مزايده و ترك تشريفات مناقصه و مزايده با رعايت مقررات
  18- بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط و برگزاري مناقصه طبق قوانين و مقررات – اجراي قرارهاي صادره از سوي ديوان محاسبات كشور و ساير محاكم قضائي
  19- اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي درخصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي
  20- ساير امور محوله قانوني
  اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي
  1- وصول درآمدها، سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم
  2- تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل
  3- شناسايي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي، جانبي و منابع غير عملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور
  4- انجام امور مربوط به مزايده ها با رعايت قوانين، مقررات و تشريفات معمول
  5- ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني
  6- تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زيان

   

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  استانداری گلستان
  سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري شوراي حمل و نقل مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها