• آخرین بروزرسانی :

  در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد...

  اداره راه و شهرسازی آزادشهر - رامیان

      سرپرست اداره: مسعود جعفر زاده
      مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد عمران
      سابقه خدمت: بيش از 15سال
      آدرس: آزادشهر- خيابان شهيد بهشتي- روبروی شهرداري- اداره راه و شهرسازي
      تلفن: 01735735518 /فاكس:0173575519

   

  شرح وظایف اداره راه و شهرسازی آزادشهر - رامیان

  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها مصوب سال 1355 و دستور العمل مربوط به سال 1356 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و شركت در كميسيون مربوطه ( بند 2 ماده 8 و ماده 13 آيين نامه ) .

  2-كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ( مصوبات شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران ) ،طرحهاي شهرسازي ، معماري و عمراني شهري كه اجراي ضوايط و مقرات مزيور در مورد آنها الزامي است .

  3- نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران ( جامع ) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي ويژه ، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالادست .

  4-كنترل و نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهردايهاي و ساير سازمانهاي ذيربط.

  5-كنترل و نظارت بر اجراي طرحهاي بهسازي ، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري در راستاي طرحهاي مصوب بالادست و سياستهاي وزارت راه و شهرسازي .

  6- كنترل و نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب  ، آيين نامه ها ، دستورالعملهاي مربوط به ضوابط نماسازي .

  7- كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور افراد معلول جسمي حركتي و الگو سازي طرحهاي ياد شده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي .

  8- جمع آوري آمار و اطلاعات در خصوص فعاليت هاي در دست اجرا راجع به زمين ، مسكن و ساختمان و برآورد امانات و نيازهاي موجود در سطح ناحيه و تهيه گزارش و جداول آماري .

  9- اعمال نظارت بر اجراي قوانين مربوط به اراضي در محدوده و حريم شهرها و شركهاي منطقه .

  10- نظارت بر مديريت توليد و عرضع مسكن در سطح محدوده قانوني حريم و ناحيه .

  11-انجام امور مربوط به مسكن مهر و نظارت بر ساخت و ساز شركتهاي تعاوني و گروههاي انفرادي مسكن مهر .

  12- نظارت بر ساخت و سازهاي دولتي .

  13- حفظ و حراست از اراضي دولتي و اتخاذ تدابير لازم بر اساس قوانين و مقررات و دستوالعملهاي ابلاغي .

  14-هدايت و نظارت بر انجام امور مربوط به نقشه برداري اراضي ، تحويل قطعات به متقاضيان و پاسخ استعلامات ثبتي .

  15- نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقا، كيفي ساختمان ، خدمات مهندسي ، استفاده از كنترل كيفي ، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح ناحيه .

  16- پيگيري و نظارت موردي بر صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان در سطح منطقه .

  17- پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي فرسوده و نا كارآمد شهري از طريق فرمانداري‌ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط.

  18-همكاري در تهيه فهرست اولويت هاي راهسازي در منطقه تحت سرپرستي و اظهار نظر در مسيرهاي انتخابي از لحاظ اقتصادي و سياست منطقه و مشكلات راهداري پس از ساختمان .

  19-نظارت بر  اجراي طرح هاي راهسازي شهرستان .

  20-  تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه ها ي شهرستان .

  21- مطالعه و پيشنهاد طرح هاي شهرستاني  مربوط . 

  22-همكاري در تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم .

  23-  همكاري در انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .

  24-  بررسي شكايات واصله از اشخاص و موسسات در خصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و انجام بازديدهاي محلي لازم و تهيه گزارش .

  25- شركت در جلسات فرمانداري و هماهنگي و تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي شهرستان در اجراي قوانين و مقررات راه و شهرسازي .

  26- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي ساخته شده استان .

  27-حضور در كميته برنامه ريزي شهرستان به منظور تصويب برنامه ها و طرحهاي راه و شهرسازي .

  28- حضور در جلسات  شوراها ، كميته ها ، كميسيونه هاي مرتبط با وظايف محوله .

  استان گلستان انتصاب بازآفريني شهري بازديد بافت تاريخي حمل و نقل دهه فجر ديدار راه و شهرسازي راهداري شهرسازي و معماري مديركل مسكن مهر مسكن و ساختمان مهندس تيموري مهندس مبارك قدم مهندس مصدقي نشست هفته دولت پروژه هاي عمراني
  نمایش تمامی تگ ها